Logger Script

QUICK TUBE

관리자
2021-12-28


제품형태              튜브형

작동방식              온도감지 작동

소화방식              화재순간(80~85℃)작동 소화약제 방사

기타                    소화 후 잔존물 없음 / 설치공간 제약 없음

화재반응온도      80~85℃1. 제품 설명2. 제품 사양